Notice: Undefined index: sort in /home/vcarlimousine/xelimousine.vn/index.php on line 2
Khai trương chuyên cơ mặt đất siêu VIP từ Hà Nội đi Lào Cai

Khai trương chuyên cơ mặt đất siêu VIP từ Hà Nội đi Lào Cai

Khai trương chuyên cơ mặt đất siêu VIP từ Hà Nội đi Lào Cai

Tuy?n xe khách siêu VIP này ???c thi?t k? hoàn toàn khác bi?t, các khoang khách gi?ng nh? m?t phòng VIP trên máy bay.

Khai tr??ng chuyên c? m?t ??t siêu VIP t? Hà N?i ?i Lào Cai

C?t b?ng khai tr??ng tuy?n xe khách siêu VIP Royal 20 ch?y tuy?n Hà N?i - Lào Cai

D?ch v? v?n t?i ch?t l??ng hàng ??u Vi?t Nam

Sáng nay (18/3), t?i b?n xe trung tâm Lào Cai, hãng xe Hà S?n – H?i Vân t? ch?c l? khai tr??ng ra m?t s?n ph?m xe khách Royal – 20 khoang siêu VIP ph?c v? ng??i dân và khách du l?ch ?i l?i trên tuy?n Hà N?i – Lào Cai – Sa Pa. Theo ?ó, 6 chi?c xe gi??ng n?m ???c thi?t k? sang tr?ng, tinh t? ??ng c?p hoàn toàn khác bi?t so v?i nh?ng hãng xe khác trên th? tr??ng

?? ra ??i dòng xe Royal, Hà S?n – H?i Vân ?ã k?t h?p v?i 2 công ty g?m: Lantabrand và Team - là nh?ng Công ty t? v?n xây d?ng th??ng hi?u có uy tín hàng ??u ?? chu?n b? r?t k? l??ng và bài b?n cho dòng s?n ph?m m?i này.

Khai tr??ng chuyên c? m?t ??t siêu VIP t? Hà N?i ?i Lào Cai

Trong m?i khoang còn ???c b? trí nhi?u trang thi?t b? hi?n ??i ?? hành khách có th? gi?i trí trong su?t chuy?n ?i nh?: màn hình LCD 17inch cùng ? c?ng 500GB ch?a nhi?u n?i dung chu?n HD, tai nghe ch?t l??ng cao, c?ng s?c ?i?n tho?i và m?ng wifi m?nh.

Theo ??i di?n Công ty v?n t?i Hà S?n - H?i Vân, n?u xe gi??ng n?m bình th??ng ???c thi?t k? thành 3 khoang ch?y d?c thì dòng xe này ???c rút g?n thành 2 dãy ?? t?ng di?n tích s? d?ng cho m?i khoang hành khách. Do s? gi??ng ???c rút xu?ng còn ch?a t?i m?t n?a nên không gian dành cho m?i hành khách t?ng lên ?áng k?. Ngoài ra, trong m?i khoang còn ???c b? trí nhi?u trang thi?t b? hi?n ??i ?? hành khách có th? gi?i trí trong su?t chuy?n ?i nh?: màn hình LCD 17inch cùng ? c?ng 500GB ch?a nhi?u n?i dung chu?n HD, tai nghe ch?t l??ng cao, c?ng s?c ?i?n tho?i và m?ng wifi m?nh, h?p ??ng giày...

V?i m?c tiêu mang ??n cho khách hàng s? tho?i mái và ni?m vui trong su?t hành trình, m?i hành khách ???c b? trí trên m?t khoang gi??ng n?m riêng bi?t, có rèm che ?? ng?n cách v?i l?i ?i và gi??ng bên c?nh, t?o s? riêng t? cho hành khách.

??c bi?t, do gi?m s? l??ng gi??ng, t? 44 gi??ng ???c rút xu?ng còn 20 gi??ng nên kích th??c gi??ng l?n h?n (1,8mx0,9m) cùng v?i g?i và n?m dùng b?ng ch?t li?u lông v? tiêu chu?n c?a khách s?n 5 sao nên hành khách s? ???c tr?i nghi?m c?m giác th? giãn tho?i mái. S?n ph?m Royal ???c k? v?ng chinh ph?c ngay c? nh?ng hành khách khó tính nh?t th??ng xuyên s? d?ng d?ch v? 5 sao....

Khi s? d?ng d?ch v? xe Royal siêu VIP, hành khách s? ???c xe trung chuy?n ??a ?ón t?n nhà t?i Lào Cai và Sapa ,???c s? d?ng phòng ch? h?ng th??ng gia v?i không gian sang tr?ng, l?ch s? và th? giãn. ??c bi?t, hành khách s? ???c ph?c v? th?c ?n nh? mi?n phí t?i phòng ch? .

Xe Royal không ?ón khách t?i các ?i?m trên ???ng cao t?c giúp rút ng?n th?i gian hành trình. Hành khách ch? m?t kho?ng 3h45 phút ?? ?i t? Hà N?i ??n Lào Cai ho?c ng??c l?i - kho?ng 4h45” cho hành trình Hà N?i – Sapa.

Khai tr??ng chuyên c? m?t ??t siêu VIP t? Hà N?i ?i Lào Cai

Có 6 chi?c xe ???c ??a vào khai thác d?ch v? siêu VIP

S?n ph?m v?n t?i hoàn h?o, kích c?u du l?ch

Theo ông Nguy?n V?n Th?o, Phó Giám ??c S? GTVT Lào Cai, v?i quy ho?ch, ch? ??o c?a UBND t?nh nh?m phát tri?n các d?ch v? ch?t l??ng cao, thúc ??y phát tri?n kinh t? du l?ch, d?ch v? v?n t?i ??c bi?t này là m?t trong nh?ng b??c ?i ?? khách du l?ch ngày càng ??n nhi?u h?n v?i ??a ph??ng.

Ông Nguy?n Tuy?n, Phó phòng V?n t?i (S? GTVT Hà N?i) c?ng cho bi?t, ?ây là d?ch ch?t l??ng cao ch?a t?ng có trong c? n??c nh?m giúp vi?c ?i l?i c?a ng??i dân không ch? d?ng l?i ? m?c ?? thu?n ti?n mà còn có th? th? h??ng c?m giác th? giãn, tho?i mái nh?t.

???c bi?t, trong tháng ??u tiên ra m?t, Hà S?n – H?i Vân t?ng 150.000 ??ng cho m?i vé, nên hành khách ch? b? ra 300.000 ??ng là ???c tr?i nghi?m d?ch v? cao c?p v?i ch?t l??ng v??t tr?i. Bên c?nh ?ó, Hà S?n - H?i Vân còn ra m?t dòng xe m?i Luxury Vip 36 gi??ng 2018 thay th? cho dòng xe VIP 44 gi??ng. Do s? l??ng gi??ng gi?m t? 44 xu?ng còn 36 gi??ng ?? t?ng chi?u dài gi??ng giúp hành khách ???c tho?i mái và th? giãn h?n trong su?t hành trình.

Xe VIP c?ng là dòng xe nhanh, hành khách ch? m?t 3h45 phút ?? ?i t? Hà N?i ??n Lào Cai ho?c ng??c l?i. ??c bi?t, Hà S?n – H?i Vân không t?ng giá khi nâng c?p dòng xe này v?i m?c giá không ??i là 250.000 ??ng/vé. H?n n?a, hành khách còn ???c s? d?ng phòng ch? VIP sang tr?ng, l?ch s? và mát m? c?a Hà S?n – H?i Vân.

 Seattle Seahawks Womens Jersey

(761)

Về tác giả

Để lại bình luận

Bình luận Facebook

Lịch

Tháng Chín 2018
H B T N S B C
« Th8    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Form Liên Hệ

Địa điểm của LimoCar

Phát triển bởi ThemeMakers